1. Objecte.

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc Web http://www.crearts.es (d’ara endavant el “CREARTS”), pàgina web propietat de CREARTS ESTUDIO CREATIVO SL.

1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les en la seva totalitat.

1.3. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

2. Propietat del Lloc.

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol i la resta de legislació aplicable l’informem que aquest lloc web http://www.crearts.es és propietat de l’entitat amb denominació social CREARTS ESTUDIO CREATIVO SL i C.I.F. número B-67358655. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 46715, Foli 116, Full nº 528577.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Hospital, 1 (08301 Mataró).

2.3. Pot contactar amb CREARTS al número de telèfon 930 185 225 o a l’adreça de correu electrònic hola@crearts.es.

2.4. Llevat que expressament s’ estableixi altrament, les comunicacions amb CREARTS es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’ adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’Usuari via correu electrònic, a l’adreça que obri en el seu poder o li sigui facilitada al respecte.

3. Funcionament del lloc.

3.1. CREARTS es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’ estructura, el funcionament o les condicions d’ accés d’ aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscient i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. CREARTS no està obligada a actualitzar el contingut d’ aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc.

3.3. Així mateix CREARTS es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’ accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçant, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

3.5. CREARTS tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’ aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’ acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc menors d’ edat que hagin obtingut prèviament l’ autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L’ ús dels continguts i serveis oferts per CREARTS serà sota l’ exclusiu risc i responsabilitat de l’ usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant CREARTS i a tercers per l’incompliment del que aquí s’estableix.

4.5. L’ usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l’ ordre públic i a les presents condicions generals d’ ús.

4.6. En tot cas, l’ usuari haurà d’ aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d’ aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l’ accés als serveis de CREARTS no serà necessari la subscripció o registre de l’ usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’ un compte personal mitjançant el registre de l’ usuari. Aquest registre s’ efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d’ accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per CREARTS, ni intentarà sostenir o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L’usuari que hagi estat autoritzat per CREARTS per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que CREARTS posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’ usuari serà per tant l’ únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent-hi,a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (en endavant “els materials”) són propietat de CREARTS i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L’ accés de l’ usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d’ aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’ accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l’ usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l’ usuari d’ aquest lloc no podrà, llevat de prèvia autorització expressa i per escrit de CREARTS, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L’ usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’ acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de CREARTS per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privacitat.

7.1. D’ acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, CREARTS informa l’ usuari de l’ existència d’ un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. CREARTS és responsable del fitxer.

7.2. L’ usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’ emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de CREARTS, per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l’ usuari sobre els productes oferts.

7.3. CREARTS es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.4. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, a través de hola@crearts.es.

8. Política de l’ús de Cookies.

8.1. Els “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l’ocupació de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

9. Informació transmesa pels Usuaris.

9.1. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’ informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a CREARTS per utilitzar aquesta informació, incloent-hi, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament de l’ esmentada informació amb qualsevol objecte, incloent-hi, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament de l’ esmentada informació.

9.2. CREARTS no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’ aquestes àrees.

10. Exclusió de garanties i Responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra “tal qual”, sense que CREARTS atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. CREARTS no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’ idoneïtat per a un fi determinat.

10.2. CREARTS tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que l’allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potecialment perillós.

10.3. CREARTS no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’ aquest lloc. Malgrat que CREARTS realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, CREARTS no garanteix aquestes, ja que poden veure’s interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. CREARTS no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i /o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per CREARTS, en aquests casos CREARTS no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a CREARTS de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions de l’usuari basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L’ usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’ aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’ únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

11.5. CREARTS ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

12. Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

12.1. CREARTS es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que continuaran tenint plena vigència.

13. Llei aplicable i Jurisdicció.

13.1 Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d’ Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’ Espanya, sense que siguin d’ aplicació els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’ usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’ Espanya, CREARTS i l’ usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de BARCELONA, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ ls.

13.2. Si l’ usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’ Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

14. Durada i revisió.

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre CREARTS i l’ usuari, derivada de l’ accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’ usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sens perjudici de l’ anterior, l’ empresa CREARTS està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. CREARTS es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan bon punt quedin publicades en aquest lloc. Si l’ usuari fa ús habitual d’ aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’ abstindrà d’ accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

15. Terminis de lliurament dels serveis

15.1. Els terminis de lliurament varien segons el tipus d’ enviament:
Entre 5 i 7 dies laborables per a trameses normals. En el cas de les Illes Canàries, de 7 a 10 dies laborables

PRESSUPOST EN 24 HORES

Demana'ns pressupost ara.

Demana pressupost